Martin Thomas Horsch

Personal mail:
horsch@bawue.de

Secure mail:
horsch@inprodat.de
(PGP public key)

Process data technology

Teaching / Lehre

"Все понятия и величины термодинамики наиболее естетсвенно, просто и строго вытекают из понятий статистики."

"Alle Begriffe und Größen der Thermodynamik ergeben sich natürlich, einfach und streng aus den Begriffen der Statistik." (L. D. Landau, E. M. Lifshitz)